Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 17-ei üléséről.

Épületenergetikai fejlesztések pályázati úton

A Környezet és Energia Operatív Program kormányhatározatainak módosításai kapcsán pályázati felhívás jelent meg, mely az önkormányzati középületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítását célozza meg hőszigeteléssel, illetve nyílászárók cseréjével. A kiírásra Körmend Város Önkormányzata is jogosult pályázni. A projekt támogatási intenzitása 100% és a megpályázható támogatás összege maximum 150 millió Ft.

A képviselők a Kölcsey Ferenc Gimnázium, valamint a Dr. Batthányné Coreth Mária Óvoda Dienes Lajos Úti Tagóvoda felújítását célzó pályázat benyújtásáról döntöttek egyhangúlag, s a pályázat benyújtására felhatalmazták a polgármestert. A tervezett korszerűsítések között az épületek homlokzati falainak utólagos hőszigetelése, padlófödémek hőszigetelése, pincefödém hőszigetelés és a külső nyílászárók korszerűsítése történne meg. Támogatás esetén a ez év december 15-ig kell elvégezni a feladatokat.

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 17-ei üléséről.

Épületenergetikai fejlesztések pályázati úton

A Környezet és Energia Operatív Program kormányhatározatainak módosításai kapcsán pályázati felhívás jelent meg, mely az önkormányzati középületek energetikai jellemzőinek és besorolásának javítását célozza meg hőszigeteléssel, illetve nyílászárók cseréjével. A kiírásra Körmend Város Önkormányzata is jogosult pályázni. A projekt támogatási intenzitása 100% és a megpályázható támogatás összege maximum 150 millió Ft.

A képviselők a Kölcsey Ferenc Gimnázium, valamint a Dr. Batthányné Coreth Mária Óvoda Dienes Lajos Úti Tagóvoda felújítását célzó pályázat benyújtásáról döntöttek egyhangúlag, s a pályázat benyújtására felhatalmazták a polgármestert. A tervezett korszerűsítések között az épületek homlokzati falainak utólagos hőszigetelése, padlófödémek hőszigetelése, pincefödém hőszigetelés és a külső nyílászárók korszerűsítése történne meg. Támogatás esetén a ez év december 15-ig kell elvégezni a feladatokat.

Testvérvárosi Együttműködés az „Európa a Polgárokért” programban

Az Európai Unió Európai Bizottsága minden évben meghirdeti az „Európa a polgárokért” elnevezésű programját. A program keretein belül két alprogramra, ezeken belül pedig összesen 4 különböző intézkedésre van lehetősége pályázni az európai településeknek, civil szervezeteknek, intézményeknek. Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

Az önkormányzat a „Városok hálózatai” elnevezésű pályázati kiírás keretében kíván újabb együttműködést kialakítani testvérvárosainkkal. A felhívás célja, hogy a hosszú távon, közös témán együtt dolgozó települések és egyesületek együttműködésük tartósabbá tétele érdekében olyan hálózatokat építsenek ki, amelyek közös érdeklődésű témákon alapulnak, és amelyek alkalmasak arra, hogy eszközei legyenek a jól bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréjének.

Az előkészítés során Güssing, Kranenburg, Groesbeek, valamint Muraszombat jelezte, hogy szívesen részt venne partnerként a projektben. Az egyeztetések alapján a projekt középpontjába az ifjúságot állítják a települések. Egész pontosan azt, hogy ez a társadalmi csoport miként tudja kivenni a részét az európai társadalmakat érintő problémák és kihívások megoldásából. Négy témakörön keresztül vizsgálnák meg ennek lehetőségeit: oktatás és képzés; a munka világa; diszkrimináció, tolerancia; kultúra, történelem.

A témakörök szerinti munkacsoportok vizsgálnák meg a hozzájuk tartozó legfontosabb kérdéseket. Egymás jó tapasztalatait, gyakorlatait megismerve lehetősége lesz a településeknek az egymástól való tanulásra és olyan cselekvési tervek kidolgozására, amelyek a későbbiekben alapjai lehetnek egy-egy specifikus projekt kidolgozásának. A közös munka egyben lehetővé teszi mind a munkacsoportokban dolgozóknak, mind pedig a széles társadalmi rétegeknek a sokszínű európai kultúra megismerését, amely elősegítheti a tolerancia és az elfogadás kialakulását, illetve elmélyülését. A közösen szervezett programokon lehetőség adódik a személyes kapcsolatok elmélyülésére, új dimenziójú együttműködések kibontakozására is.

A pályázat megvalósítása a 2016. január 1. és 2018. január 1. közé eső időszak.

A támogatást finanszírozási átalánydíj-kategóriák alapján számítják ki. Az átalány három alapvető fontosságúnak számító tényezőn alapul: a bevont résztvevők számán, a résztvevő országok számán, valamint a lebonyolított rendezvények számán. Az előzetes számításokat követően Körmend, mint pályázó ilyen módon 145.000,- Euro támogatásra pályázhat, amely arányaiban kerülne elosztásra a projektben részt vevő települések között. Eszerint Körmendre 60.700,- Euro, Güssingre 21.420,- Euro, Muraszombatra 21.700 Euro, Kranenburgra és Groesbeekre pedig összesen 36.160,- Euro jutna.

Az Európa a polgárokért program projektjeinek megvalósításához szükséges önrészt biztosítani, mert az uniós támogatás nem fedezheti a projekt teljes költségét. A programismertető szervezet saját hozzájárulásának mértékét és módját azonban nem határozza meg pontosan, így a pályázó szabadon dönthet arról, mekkora önrészt tud biztosítani a projekthez. Az előzetes egyeztetéseket követően minden település vállalta, hogy a rá eső összeget kiegészíti további 10 százalékkal. A Képviselő-testület egyhangúlag támogatta „ A jövő forrása” c. pályázat benyújtását, s biztosította a 6.070 Euro önrészt a 2016. évi költségvetés terhére.

Ingatlan tulajdoni hányad értékesítése a felújítás érdekében

A Centrál épületként ismert épület a Körmend és Vidéke ÁFÉSZ, valamint Körmend város Önkormányzata osztatlan közös tulajdonát képezi. Az ingatlannak az ÁFÉSZ 830/1436 tulajdoni arányban, míg az Önkormányzat 606/1436 tulajdoni arányban tulajdonosa. Az épület még a tanácsi rendszerben épült, az Önkormányzat számára a rendszerváltást követően adták át tulajdonba az említett tulajdonrészt. Sokáig Fiatal Házasok Otthonaként került hasznosításra az ingatlan önkormányzati része, amire azonban már hosszú évek óta nincs ilyen mértékben igény. Az ingatlan elvesztette ezt a funkcióját, felújítására nem jelent meg olyan pályázat, melyen az önkormányzat indulhatott volna.

Az elmúlt időszakokban több egyeztetés folyt az ÁFÉSZ-el az ingatlan sorsáról. Legutóbb az ÁFÉSZ jelezte, hogy saját tulajdoni hányadát az Igazgatóság értékesíteni nem kívánja, de van vételi érdeklődés az Önkormányzat tulajdoni részét illetően. Az elmúlt évek tapasztalataival szemben az előzetes felmérések alapján van érdeklődés az önkormányzat tulajdoni hányadának megvásárlása iránt. Ennek alapján pályázati felhívás kerül kiírásra, melyet helyi gazdasági szereplők kapnak meg. A kiírás tartalmazza a felújítási kötelezettséget is, melyre 2 év időtartamot biztosít.

Módosult az idei költségvetés

Második alkalommal módosult Körmend 2015. évi költségvetése, melynek indokai között bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék kapcsán érkezett támogatások, segélyek kifizetése kapcsán történt központi igénylések szerepeltek. A módosítás tartalmazta a projektekhez érkezett támogatásokat, valamint a saját hatáskörben kezdeményezett módosításokat. A bevételek és kiadások főösszegét 2.967.164 eFt összegben hagyták jóvá a képviselők, míg az általános tartalék összegét 266 eFt-ban, a felhalmozási tartalékot 5.144 eFt-ban határozták meg, mely pályázati önerőként feladattal terhelt.

A Képviselő-testületi ülések előterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján (http://ekormanyzat.kormend.hu) illetve a rendeletek is letölthetők a Jogtár Önkormányzati rendeletek menüpontból.