Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei üléséről.

Elkészült az idei költségvetés

Bebes István polgármester a költségvetés ismertetésekor elmondta, hogy az idei esztendőben is egy reális alapokon tervezett, intézményekkel egyeztetett költségvetés kerül beterjesztésre. A város idei büdzséje is alkalmas lesz az intézményrendszer fenntartására, és a betervezett fejlesztések megvalósítására.

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei üléséről.

Elkészült az idei költségvetés

Bebes István polgármester a költségvetés ismertetésekor elmondta, hogy az idei esztendőben is egy reális alapokon tervezett, intézményekkel egyeztetett költségvetés kerül beterjesztésre. A város idei büdzséje is alkalmas lesz az intézményrendszer fenntartására, és a betervezett fejlesztések megvalósítására.

Az Önkormányzat feladatellátását az elmúlt évhez hasonló intézményszerkezettel biztosítja, vagyis Csákánydoroszlóval közös önkormányzati hivatalt tart fenn, működteti a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár intézményét, valamint Körmend Város Gondnokságát. Utóbbi a városüzemelési feladatok mellett ellátja a három általános iskola, és a gimnázium működtetését, és az iskolai élelmezési feladatok lebonyolítása is az intézményben történik. A Szociális Szolgáltató és Információs Központ fenntartója a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás, az óvodáké a települési telephelyekkel együtt a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás. A társulások által fenntartott intézmények működéséhez Körmend város önkormányzata kapja a központi támogatást, amelyet az önkormányzati forrásokkal együtt ad át működésre.

A polgármester felhívta mindenki figyelmét, arra hogy láthatóan nőtt az Önkormányzat adóerő képessége. Ez egyrészt a cégek beruházásának növekedésének, másrészt az adófizetési fegyelmüknek köszönhető. Azáltal, hogy ez az adó magasabb mértékű volt, azt is maga után vonja, hogy kevesebb központi normatív támogatás érkezik a városba.

Az Önkormányzat települési önkormányzati működési támogatás jogcímén 265,4 mFt központi támogatáshoz jut, melyből ténylegesen 118,5 mFt folyik be a hivatali működéshez. A központi támogatások megállapítása során ugyanis beszámításra kerül a települések adóerőssége. Az adóbevételek kedvező alakulása következtében az 1 főre jutó adóbevétel alapján a város adóerőképessége a 36001-42000 Ft közötti kategóriába került, amely 100%-os elvonással jár. Ennek következtében 147,3 mFt-tal kevesebb központi támogatás folyik be. Így a közvilágítás, közutak fenntartása, zöldterületek gondozása, köztemető fenntartása, ill. egyéb önkormányzati feladatok finanszírozása az önkormányzat saját bevételeit terheli.

Az óvodák működéséhez 238,6 mFt érkezik, ami magasabb összeg az elmúlt évinél, köszönhetően a pedagógus életpálya bevezetésének. Szociális feladatokra 101,3 mFt összeget biztosít az állam, ami nagyságrendileg azonos az elmúlt évi összeggel. Gyermekétkeztetéshez 60,8 mFt, bölcsődei ellátáshoz 14,3 mFt, míg a múzeumi feladatokhoz 6,1 mFt-ot biztosít a központi költségvetés.

A helyi adóbevételeknek kiemelt szerepe van a város működésének biztosításában, amit az adóerőképesség alapján történő bevételkiesések még hangsúlyosabbá tesznek. A bevételek szerkezete továbbra sem fog változni, vagyis Körmenden nem vezet be új adónemet az önkormányzat. Döntően az iparűzési adó biztosítja a forrásokat (95 %), melynek tervezett összege az elmúlt évi adatokra alapozva 658 mFt. A gépjárműadó 40 %-a marad helyben, melyből 32 mFt várható. A talajterhelési díjból 2,5 mFt, míg a vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adóból 750 eFt folyhat be.

Az önkormányzati működési bevételek 228,8 mFt-ot tesznek ki, döntő része a Városgondnokságnál képződik (116,2 mFt). Az intézmény látja el az ingatlanok hasznosítását, melynek kapcsán 96 mFt tervezhető, a piac üzemeltetését (11 mFt), termőföldek bérbeadását (3 mFt), és szolgáltatásokat is biztosít, melyből 5 mFt tervezhető. A gyermekek étkeztetéséből képződik 36,9 mFt, ugyanakkor továbbra is magas a kedvezményes és ingyenes étkezést igénybevevők száma, melynek biztosítása önkormányzati forrást is igényel. Kisebb összegeket jelent az intézményi termek bérbeadása, melyből a Somogyi Iskola esetén a Sportcsarnok használata (6,5 mFt) és az uszoda (0,5 mFt) emelhető ki. A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár esetén a könyvtárnál 2,5 mFt, a múzeumnál 2,2 mFt, míg a kulturális központnál 8,4 mFt bevétellel terveznek.

A bevételek között szerepelnek a működésre átvett pénzeszközök, mint a támogató szolgálat és a szociális foglalkoztatáshoz érkező 47,7 mFt, illetve a közös hivatal működésére Csákánydoroszlótól tervezett 4,5 mFt, valamint az EU-s projektek dologi jellegű bevételei (67,7 mFt)

A 2014. évi gazdálkodás eredményeként a működési bevételeknél 124 mFt pénzmaradvány is jelentkezik. A működési bevételek összesen 1.742.128 eFt-ot tesznek ki.

A működési kiadások jelentős részét képezik a személyi juttatások (307,4 mFt), melynek esetén a minimálbér emelése tervezésre került. Nem változott a pótlékalap a közalkalmazottak esetében, illetve a köztisztviselő esetében az illetményalap. A munkaadót terhelő járulék mértéke továbbra is 27%, a szociális hozzájárulási adóval 85 mFt költség tervezhető. A dologi kiadásokon (664,1 mFt) belül a közüzemi kiadások az elmúlt év adatai alapján lettek megtervezve, míg az egyéb dologi kiadásoknál a szerződésekből fakadó kötelezettségek és a feladatok ellátása volt a fő szempont.

Az önkormányzat dologi kiadásai között (268,4 mFt) a különböző szolgáltatások igénybevétele szerepel: közvilágítás díja, közlekedési lámpák áramdíja, közkutak, a város területén lévő egyéb öntözők vízdíja, bérleti és lízingdíjak, szemétszállítással kapcsolatos kötelezettségek, a rágcsálóirtás, a szúnyoggyérítés, helyi közlekedés működésének kiadásai. Itt kerülnek megtervezésre a különböző továbbszámlázott kiadások – orvosok részére a közüzemi díjak, a temető üzemeltetés kiadásai. Az önkormányzat költségvetése tartalmazza az újság kiadásához való hozzájárulást, és a rádió műsorszolgáltatás díját is. Itt kerülnek megtervezésre a különböző továbbszámlázott kiadások – orvosok részére a közüzemi díjak, a temető üzemeltetés kiadásai. A hivatal dologi kiadásai (43,7 mFt) tartalmazzák a közös hivatal működésével kapcsolatos közüzemi kiadásokat, irodaszer és nyomtatványvásárlást, a különböző szoftverek használatának díjait. Ugyancsak itt szerepel az önkormányzat teljes körű vagyon biztosítása, karbantartási és üzemeltetési kiadások.

Körmend Város Gondnoksága látja el elsősorban a városüzemelési feladatokat, továbbá az önkormányzati ingatlanok kezelését is végzi. A dologi kiadásaik (89,5 mFt) részét képezi a városüzemelési feladatok költségei, amely magába foglalja a téli feladatokhoz kapcsolódó síkosság elleni szóróanyag vásárlását, a parkok rendezéséhez virágok, cserjék beszerzését, a játszóterek kezelését. Itt szerepel a városi utak, járdák karbantartására, kátyúzására biztosított költségvetési keret is. Az ingatlanok kezelése esetében az intézmény lehetőséget kapott arra, hogy karbantartási feladatokat végezzen lakásokon, mely lehetővé teszi, hogy azok kiadható állapotban legyenek, ezért nagyobb összegben szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzése is a lakások felszerelése céljából. A lakások egy része esetében az intézmény fizeti a vízdíjat, amelyet tovább számláz, illetve az üresen álló lakások és helyiségek felmerülő közüzemi díjait is fizetni kell. Az iskolák esetében a takarítási, karbantartási feladatokat lát el az intézmény. A dologi kiadások az összes iskola esetén 202 mFt-ot tesznek ki. Számol a költségvetési tervezet az iskolák esetében karbantartási kiadásokkal, amelyek folyamatosan előfordulnak, és a szakmai feladatellátás érdekében szükségesek. 2015. január 1.-től az iskolák működtetése következtében az önkormányzat kiadásai növekedtek, mert a taneszközökön kívül gyakorlatilag minden kiadás az önkormányzatot terheli: posta költségek, eszközök javítása, karbantartása, irodaszerek vásárlása, telefonköltség, stb. Az élelmezési kiadások a felmérés alapján kerültek meghatározásra a 2015. évre érvényes szolgáltatási árak és térítési díjak alapján.

A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár által ellátott tevékenységek költségeit is tartalmazza a működési kiadások kerete, mely biztosítja a feladatuk ellátásához szükséges forrásokat. Az intézmény színvonalas működéséhez továbbra is szükség van a pályázati lehetőségek kihasználására és támogatók bevonására a rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében.

A működési kiadások között szerepel az előző évekhez hasonlóan a sport és kulturális támogatás kerete, mely pályázat alapján kerül felosztásra. Az önkormányzat hozzájárul a Turinform iroda működéséhez, az ügyeleti feladatok ellátásához. A működési célú támogatások között szerepel a két társulás részére a működéshez átadásra kerülő összeg: az óvodák működtetéséhez az önkormányzat a központi támogatással együtt 319,5 mFt-ot, a szociális intézmény működéséhez 183,4 mFt-ot ad át.

A polgármester kiemelte, hogy a segélyezési rendszer átalakul az év elején. Lesznek olyan ellátások melyeket nem az önkormányzat fog biztosítani, változnak a jogosultsági feltételek is némely esetben, így a szociális rendeletet újból meg kell alkotni a februári ülésen. A költségvetés 30 mFt forintot különít el erre a területre.

A működés költségvetése összességében 32,1 mFt hiánnyal számol, amelyre lehetőség szerint egyéb központi forrást igényel az önkormányzat.

A felhalmozási bevételek (1.009.099 eFt) között vagyonértékesítésből 45 mFt bevétellel számol a költségvetés már megkötött szerződés, illetve további vételi szándék alapján. A használati díjból folyamatosan növekvő összeggel lehet számolni, amely bruttó összegben meghaladja 70 millió Ft-ot. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök a 2015. évi költségvetésben már a folyamatban lévő fejlesztésekhez kapcsolódnak. Jelentős összegű ÁFA visszaigényléssel kell számolni, ugyanis a KEOP beruházások előzetesen felszámított ÁFA összege visszaigényelhető. A fejlesztések megvalósítása érdekében az iparűzési adóból tervez az Önkormányzat 68 mFt forrást felhasználni, ami a működési bevételeknél jelenik meg.

Bebes István elmondta, hogy a felhalmozási kiadások között elsősorban a nagy volumenű projektek szerepelnek (Batthyány Örökségközpont, KEOP ivóvíz ill. szennyvízprogram, stb.), illetve több esetben újabb pályázati lehetőségek érdekében előkészítés feladatokra biztosít a költségvetés fedezetet.

A Városgondnoksághoz jelentős karbantartási feladatokat lát el, melynek fedezetét ugyancsak biztosítani szükséges. Fontos feladat a csapadékvíz elvezető rendszerek felülvizsgálata, és munkálatok elvégzése, különösen az északi városrészen, és Horvátnádalja területén. Több intézménynél sor kerül informatikai beszerzésekre, amelyet a szoftverek egyre szélesebb körű igénybevétele, valamint az eszközök elhasználódása indokol. A felújítások között főként az utak, önkormányzati lakásingatlanok felújítására került jelentősebb összeg tervezésre. ÁFA befizetési kötelezettséget, és kis értékű beruházások szükség szerinti megvalósítását is figyelembe vette a tervezet.

A hulladékgazdálkodási nonprofit Kft részére 6 mFt, a városi sportpálya öntözőrendszerének kiépítéséhez TAO beruházás kapcsán 6,5 mFt összeg kerül átadásra . A társasházi felújítási alapba a Körmend Város Gondnoksága tervezés szintjén 3,5 mFt pénzeszköz átadással számol. A tervezett felhalmozási bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, a költségvetés így nem számol hitel felvételével.

Bebes István kitért a Bástya utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérdéskörre is. Tervezésekre van még szükség itt azért, hogy az elkövetkezendő időszak beruházásai kellően előkészítettek legyenek. A városi játszóterek fejlesztése esetén azokra a játszóterekre fog koncentrálni az önkormányzat, amelyek nagyobb terület lehetőségeit tudják biztosítani.

A költségvetés számol a Rábán aluli területek szennyvízberuházásának előkészítésével, valamint azzal, hogy ezek a területek szakaszosan folyamatosan be lesznek vonva a szennyvízhálózat bővítésébe. Pályázat kapcsán vagy saját erőből megoldandó feladatként jelölte meg a polgármester a Vasaljai utca elmaradt bekötéseit. A közvilágítás korszerűsítése szintén fontos feladat lesz. Bebes István komoly alapokon nyugvó a város működését és fejlesztéseit biztosító költségvetésként értékelte a benyújtott tervezetet.

Képviselői hozzászólások során Auer Miklós többek között a volt Fiatal Házasok Otthonának (Centrál épületben) sorsára, Tompa László a munkahelyteremtésből származó plusz bevételek felhasználására, költségvetésben való megjelenésére kérdezett rá. Bán Miklós képviselő hozzászólásában a játszóterek felújításának tervszerű végigvitelét hangsúlyozta, míg Ferencz Gyula képviselő az idegenforgalmi adó alacsony mértékét tette szóvá.

Bebes István polgármester az egykori FHO épület kapcsán elmondta, hogy megfelelő együttműködésre van szükség, remélhetőleg a másik tulajdonostárs is belátja, hogy fontos ennek az épületnek a sorsa a város központjában. Az épület kihasználatlanságából is fakadó galambprobléma ügyében sikerült előrelépni, ugyanakkor további jó gyakorlatokat még szükséges lesz igénybe venni. Véleménye szerint a város költségvetésében megjelentek a tervezhető plusz források, ugyanakkor a tervezésnél óvatosnak kell lenni. Túlzott bevételekre alapozott fejlesztési elképzelések esetén beruházások maradnának el, ez pedig nem lenne szerencsés. Remélhetőleg a következő évi tervezés során tartós bevételi forrásemelkedést lehet nyugtázni, ami még biztosabb alapot ad a fejlesztésekhez.

Faragó Gábor a Pénzügyi és Közbeszerzési, Csák Tamás a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek, míg Czvitkovics Gyula a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság véleményét tolmácsolva ismertették a bizottságok rendeletet elfogadásának javaslatát. Czvitkovics Gyula hozzáfűzte, hogy véleménye szerint ez évi költségvetési bevételek nem fognak későbbiekben nőni. Ezt az orosz – ukrán helyzetre alapozza, ami nagymértékben meghatározza Magyarország lehetőségeit is. Ebből adódóan nem lehet tudni azokat a veszélyeket sem, amelyek fenn állnak.

A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 2 milliárd 751 millió 233 ezer Ft összegben, az önkormányzat általános tartalékát pedig 17.590 eFt összegben állapították meg A Képviselő-testület 10 igen, és 2 nem szavazat mellett fogadta el a város 2015. évi költségvetését.

Röviden:

  • A foglalkoztatás növelését célzó két pályázaton való sikeres szereplés érdekében az önkormányzat a „Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” c. pályázat konzorciumvezető partnereként a Körmendi Idősekért Nonprofit Kft.-t, míg „A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban” c. pályázat esetén a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítványt kérte fel a pályázat lebonyolítására. Az önkormányzat nem nyújthatja be a pályázatot a kiírás szerint, szakmai segítséget fog nyújt a szervezeteknek.
  • Készül Körmend város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, mely a Belügyminisztériummal kötött megállapodás alapján kijelölt tervezők végzik. Költségeit pályázati forrás fedezi, melynek során a városnak adatszolgáltatásokat kell teljesíteni, irányító és munkacsoportot kell létrehozni, véleményezési eljárásokat kell lefolytatni. A feladatok ellátásának biztosítása érdekében szükséges döntések meghozatalára a képviselők felhatalmazták a polgármestert.
  • A Képviselő-testület megválasztotta a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság tagjait. Elnöke Szabó Ferenc alpolgármester, tagjai Csák Tamás, a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottságának elnöke, Varga Zoltánné, a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetője, Vadász Mária a Körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, valamint Mészáros Árpád a Kölcsey Utcai Általános Iskola igazgatója. Ugyancsak tagja lesz az Ifjúsági Kerekasztal leendő elnöke a bizottságnak. Az Önkormányzat több szervezet felé intéz felkérést a bizottság munkájában való részvételre a korábbi évekhez hasonlóan (Körmendi Rendőrkapitányság, Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Népegészségügyi Intézete, Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mentőszolgálat, Körmend város Közbiztonságáért Közalapítvány, Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Munkaszervezete, Polgárőrség, Szociális Szolgáltató és Információs Központ).
  • A Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottságába Molnár Dániel lemondása miatt Huszár Ádámot választotta a Képviselő-testület.