Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 12-ei üléséről

Módosul a költségvetés

Ötödik alkalommal változott a költségvetési rendelet, melyet a központi költségvetésből bérkompenzációra (1,4 mFt), valamint pénzbeni ellátások támogatására (2,5 mFt) érkezett összegek is indokoltak. Itt említhető a működőképesség megőrzésére benyújtott pályázaton elnyert támogatás (80 mFt), és a helyi közlekedés november-decemberi központi hozzájárulása (0,16 mFt). A módosítás tartalmazza a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat közötti személyi kiadások és járulékok átcsoportosítását, rendezvényhez kapcsolódó bevételt, a Városgondnokság útkarbantartási feladataihoz átadott összeget, ill. a Somogyi B. Általános Iskola karbantartási feladatihoz nyújtott forrást is.

A bevételek és kiadások főösszegét 4.276.295 eFt-ban, az önkormányzat gazdálkodási és egyben szabad tartalékát 10.557 eFt-ban, céltartalékát 390 eFt összegben hagyták jóvá a képviselők.

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 12-ei üléséről

Módosul a költségvetés

Ötödik alkalommal változott a költségvetési rendelet, melyet a központi költségvetésből bérkompenzációra (1,4 mFt), valamint pénzbeni ellátások támogatására (2,5 mFt) érkezett összegek is indokoltak. Itt említhető a működőképesség megőrzésére benyújtott pályázaton elnyert támogatás (80 mFt), és a helyi közlekedés november-decemberi központi hozzájárulása (0,16 mFt). A módosítás tartalmazza a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat közötti személyi kiadások és járulékok átcsoportosítását, rendezvényhez kapcsolódó bevételt, a Városgondnokság útkarbantartási feladataihoz átadott összeget, ill. a Somogyi B. Általános Iskola karbantartási feladatihoz nyújtott forrást is.

A bevételek és kiadások főösszegét 4.276.295 eFt-ban, az önkormányzat gazdálkodási és egyben szabad tartalékát 10.557 eFt-ban, céltartalékát 390 eFt összegben hagyták jóvá a képviselők.

 

Belvizek után

A képviselők a csapadékvizek okozta károkkal, illetve megelőzésük érdekében szükséges teendőkkel is foglalkoztak két napirend keretében. A Liszt Ferenc és Akác utcák nyílt árkainak megfelelő szintbehelyezése, és a szükséges helyeken az átereszek cseréje fog megtörténni, melyek szükségességére a csapadékos időjárás világított rá. Képviselői és lakossági jelzések egyaránt érkeztek ennek érdekében, a Képviselő-testület egyhangú döntéssel közel 11 mFt-ot biztosított a feladat elvégzésére.

Október végén az északi városrészre a nagy mennyiségű csapadék következtében a környező településekről jelentős víztömeg érkezett, amelyet az árkok nem tudtak elvezetni. Azonnali védekezésre volt szükség, több család került nehéz helyzetbe. Azóta a vízügyi szervekkel összefogva jentős lépések történtek a városrész további védelme érdekében (vízelvezető árkok tisztítása, védmű kiépítése).

Kormányrendelet alapján lehetőség nyílt a belvíz elleni védekezés költségeire is pályázatot benyújtani, melyhez a képviselők biztosították a 30 %-os önerőt (217 e Ft), melyhez 571 eFt támogatást lehet elnyerni. A költségek a homokzsákok helyszínre szállítását, és a bérelt szivattyú költségeit foglalják magukba.

 

A helyi adóforintokról

Jegyzői tájékoztatás készült a helyi adózás helyzetéről, mely szerint a korábbi évekhez hasonlóan helyi iparűzési adót, gépjárműadót és idegenforgalmi adót kellett fizetni az érintetteknek.

December elejéig helyi iparűzési adóból 519,5 mFt, gépjárműadóból 76,4 mFt folyt be. A gépjárműadónak viszont csak 40 %-a marad helyben (30,5 mFt), a nagyobbik rész a központi költségvetést illeti.

A hónap végéig még 81 mFt iparűzési adó várható az üzleti éves adózók második félévi előlege miatt, ezen kívül 2014.12.20-val esedékes a vállalkozók feltöltési kötelezettsége is.

Idegenforgalmi adóból csupán 691.750 Ft folyt be. Az adónem alól mentes a 18. évet be nem töltött magánszemély, és a helyi adókról szóló törvényben megfogalmazottak szerint a munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély is.

Talajterhelés díjként 542 e Ft folyt be, melyet önadózással kell teljesíteni, a tárgyévet követő év március 31-ig. A csatorna szolgáltatást igénybe nem vevők listáját a Vasivíz Zrt-től kéri ki az Önkormányzat, ez alapján kerül kiküldésre januárban az érintetteknek a bevallási nyomtatvány. A talajterhelési díj azzal, hogy mértéke 100%-al megemelkedett, komoly nehézségeket okozva. Az Önkormányzat megteremtette a lehetőséget arra, hogy segítse a lakosokat a csatornára való rákötésben, amely megtörténte esetén a talajterhelési díj elengedhető. Akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, azoknál el kell járni a díj behajtása és a környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében. Ennek végrehajtásában a Vasivíz Zrt. együttműködését fogja kérni az önkormányzat.

Az év során 191 db Adó-és érték bizonyítványt, és 75 db Adóigazolást állított ki a Hivatal.

A hátralékok behajtására érdekében kb. 5000 db félévi értesítő lett kiküldve, melyben tájékoztatást kaptak az ügyfelek számlájuk egyenlegéről. Akik nem rendezték tartozásukat, azok októberben fizetési felszólítást kaptak. A 10.000 Ft feletti tartozók száma 443 fő. A tartozást nem rendezőknél megkezdték az adóvégrehajtást, ennek során munkabérből való letiltás kezdeményezésére és inkasszó kibocsátására került sor. A behajtások jelenleg is folyamatban vannak. 2014 novemberében 69 adózó esetében kellett az okmányirodában gépjárműadó tartozás miatt forgalomból való kivonást kezdeményezni.

 

Tájékoztató az átruházott hatáskörökről

A Képviselő-testület tájékoztatást kapott a polgármesterre, illetve a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottságára átruházott hatáskörök alapján történt intézkedésekről. A polgármester 6 esetben intézkedett közköltségen történő eltemettetés ügyében. A beszámolási időszakban fiatal házasok otthonába történő elhelyezés nem történt. A rászorulók részére önkormányzati segély 16 esetben összesen 137 eFt összegben lett megállapítva. Hajléktalannak szállás biztosítása iránti kérelem benyújtására nem került sor, nem jelentkezett szerencsére ilyen igény. Az Önkormányzatot követően más személy javára jelzálogjog feljegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatot a polgármester 2014. évben nem adott ki, ilyen irányú kérés nem volt.

Önkormányzati ingatlant érintően építési engedély kiadásához 2 esetben adott tulajdonosi hozzájárulást a polgármester. Bontáshoz és belterületbe vonáshoz nem volt kérelem.

 

A Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága szintén több hatáskörben hozott döntéseket, ilyen például a helyi kulturális és sport célú pályázatok kiírása és 100 eFt összeg erejéig a támogatások odaítélése. A pályázatokat áprilisban bírálták el a bizottsági tagok, a kulturális területen beérkezett 31 pályázatból a Képviselő-testület és a Bizottság 31 pályázatot támogatott, ebből 11 pályázatot bizottsági hatáskörben, mindösszesen 6,55 mFt összegben. A sport célú pályázatok száma 23 volt, ebből 8 pályázatot bizottsági hatáskörben támogattak 15 -öt pedig a Képviselő-testület, mindösszesen 21,75 mFt összegben.

A Bizottság hatáskörébe tartozik a közművelődési intézmény munkatervének jóváhagyása. Februárban tárgyalta és hagyta jóvá a Bizottság a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár éves programtervét, a kiemelt rendezvények tervezését.

A Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatokat a Bizottság két alkalommal, márciusban és októberben bírálta el. 2-2 fő szociális alapon, 1-1 fő tanulmányi alapon kapott támogatást, a képviselő-testület további egy pályázat megítéléséről döntött. Az ösztöndíjasok 25 000 Ft/hó támogatást kapnak egyenként 5 hónapra.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra beérkezett 38 pályázatból az „A” típusú pályázatok alapján 31 hallgató, a „B” típusú pályázatok alapján 2 hallgató kapott támogatást 2014-ben. A következő évre 40 pályázat érkezett, melyet decemberben bírált el a bizottság, 25 fő részére ítéltek támogatást a bizottsági tagok.

A beszámolási időszakban 181 fő részesült jegyzői hatáskörben megállapított lakásfenntartási támogatásban, helyi lakásfenntartási támogatási kérelem így nem érkezett a Bizottsághoz.

A bizottság a beszámolási időszakban összesen 319 esetben állapított meg önkormányzati segélyt. Az önkormányzati segélyben részesülők többsége 2 alkalommal részesült ebben az ellátásban. Önkormányzati segély iránti kérelmet általában munkahely hiánya, hitel visszafizetésére vonatkozó problémák, magas gyógyszerköltség, rezsiköltség fizetése és a tartozások rendezése, valamint alacsony jövedelem miatt terjesztenek elő az ügyfelek.

A Társadalmi Ügyek Bizottsága a beszámolási időszakban összesen 14 alkalommal ülésezett. A bizottsági ülések mintegy fele zárt ülés, ugyanis az önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása ezt szükségelteti. A bizottság ülésein összesen 96 határozatot hozott.

 

Étkezési térítési díjak 2015-től

A körmendi oktatási-nevelési intézményekben a SODEXO Kft, a tagintézmények esetében az Atroplusz Kft végzi az élelmezési tevékenység szolgáltatását, melynek biztosítása önkormányzati feladat. A szolgáltatók megküldték javaslatukat a január 1.-től alkalmazandó nyersanyagnormákat illetően. A közétkeztetésről szóló jogszabály részletesen meghatározza a naponta biztosítandó élelmiszereket, az alapanyagok mennyiségét és előfordulásának gyakoriságát egyaránt. Ezek alkalmazása a nyersanyagok költségének emelkedését vonja magával 12-20 % mértékben. Mindez a térítési díjak növekedésével jár, hiszen ennek meghatározása a nyersanyagnorma alapján történik.

A bevétel szempontjából az étkezési nyersanyagnorma 100%-át téríti meg az igénybevevő, amennyiben nem jogosult kedvezményre. A kedvezmény mértéke 50% és 100% lehet, vagyis a rászorultak ingyenesen is étkezhetnek. A kedvezményre való jogosultság köre folyamatosan bővül a jogszabályok alapján. A kedvezményesen étkezők kiadásaihoz kapcsolódóan az önkormányzat normatív támogatást kap, amely azonban nem fedezi a kiadásokat, így az Önkormányzat egyik legköltségesebb tevékenysége az étkeztetés biztosítása.

A szociális étkezés a társulás által fenntartott intézményben kerül ellátásra, azonban a központi támogatás és a térítési díjból származó bevételen túl a kiadásokat az önkormányzat finanszírozza, ami indokolja a szociális ebéd, illetve az egész napos ellátás térítési díjának meghatározását. 2015-re a szociális ebéd bruttó eladási árát 704 Ft/adag, egész napos ellátás díját 1.143 Ft/nap összegben határozta meg a Képviselő-testület. A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjai a bölcsődében és az óvodákban 492 Ft/nap, az általános iskolákban a napközbeni háromszori étkezés 524 Ft, ebéd esetén 312 Ft, a tízórai 102 Ft , az uzsonna pedig 110 Ft naponta. A középiskolai ebéd esetén 364 Ft a térítési díja január 1-étől.

A tagintézményekben – óvodák – szolgáltató Atroplusz Kft. is ugyanazt a nyersanyagnormát kívánja alkalmazni, így a Körmend és Mikrotérsége által fenntartott, körmendi telephellyel nem rendelkező tagintézményekben esetén is 492 Ft/nap térítési díjat határoz meg a rendeletmódosítás.

Röviden

– Elfogadták a képviselők a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, mely a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztését tartalmazza Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, Harasztifalu, Nagykölked és Rádóckölked területére is. Szervezeti változás is történt, hisz a korábbi 3 alelnök helyett kettő lesz, illetve a két eddigi bizottság összevonásra kerül Pénzügyi és Szociális Bizottság néven.

– A Képviselő-testület elfogadta a Közbeszerzési Bizottság, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

– Pontosításra került a Belváros Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási tervéről szóló és Körmend Város Helyi Építési Szabályzatáról és a város Szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendeletmódosítások hatályba léptetésének napja, melyet naptári napban kellett megadni a Kormányhivatallal történt egyeztetés szerint, ennek alapján a változások dátuma 2014.december 17.

– A Képviselő-testület támogatta Márainé Márkus Ibolya kinevezését a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pozíciójára. A feladatot jelenleg megbízottként ellátó pályázó egyedüliként jelentkezett a feladatra. A véleményezésre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete kérte fel a testületet, mert az intézménynek telephelye működik a városban.

A Képviselő-testületi ülések előterjesztései megtalálhatók az önkormányzat honlapján ( http://ekormanyzat.kormend.hu ).