Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-ei üléséről.

Ismét módosul a 2014. évi költségvetési rendelet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására negyedik alkalommal kerül sor, mely főbb csoportokban a következő módosításokat tartalmazza:

A központi költségvetésből 2014. évi bérkompenzáció jogcímen négy hónapra 2,95 mFt forint érkezett, mely növeli az önkormányzat központi támogatás előirányzatát, illetve nő az intézmények személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékának előirányzata. A pénzbeni ellátások kifizetése alapján támogatásigénylés történt, melyre az önkormányzat 5,2 mFt központi támogatást kapott, mellyel nő a pénzbeni ellátások kiadási előirányzata. Szociális ágazati pótlék jogcímén az önkormányzat 2,43 mFt központi támogatást kapott, mely összeggel nő az önkormányzat működési célú központi támogatása, illetve nő a működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata, tekintettel arra, hogy a társulások részére kerül átadásra az összeg. Az önkormányzat a helyi közlekedés támogatására 80 eFt támogatást kapott október hónapban, mellyel nő központi támogatások előirányzata és az egyéb működési kiadások előirányzata. A helyi önkormányzati és nemzetiségi választások lebonyolítására a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 2,62 mFt támogatást kapott, így ezzel az összeggel nő az intézményi működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata. A Munkaügyi Központtól bértámogatás jogcímen a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 453 ezer Ft támogatásban részesült, mely összeggel nő a működési célú támogatások előirányzata államháztartáson belülről, valamint nő a személyi juttatás, és a munkaadó járulék előirányzata.

Az intézmények költségvetésének áttekintése következtében a következő módosítások váltak szükségessé: A Körmend Város Gondnoksága esetében a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás összegével, 4,56 mFt-al nő a működési célú támogatások előirányzata. Nő a Kulturális Központ közművelődési feladatának előirányzata. Az intézmény kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseire a fedezet a dologi kiadások között áll rendelkezésre, amely következtében a dologi kiadás előirányzata 1,8 mFt-al csökken, és nő a beruházási kiadások előirányzat 1,5 mFt-al. A Körmendi Kulturális Központ az NKA pályázatok következtében összességében 5 mFt-ot kapott, így nő a működési célú támogatások előirányzata, a személyi juttatás előirányzata, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata, valamint a dologi kiadás előirányzata. A közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás 1,65 mFt-al növeli a működési célú támogatások előirányzatát, ezen belül a személyi juttatás előirányzatát (1,6m Ft-al), és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát (57 e Ft-al). A könyvtári szakterületen a dologi kiadások előirányzata csökken 140 eFt-al, és nő a felhalmozási kiadások előirányzata ezen összeggel az érdekeltségnövelő támogatás felhasználása következtében. A múzeumi feladatokhoz 640 e Ft pályázati támogatás érkezett, mely növeli a működési célú támogatások előirányzatát, továbbá a személyi juttatások (504 e Ft-al) és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát (136 e Ft-al). Az Önkormányzat a múzeum szakmai támogatására 14 mFt központi támogatást kapott, mellyel nő a felhalmozási célú központi támogatások előirányzata az önkormányzat esetében. A polgármesteri, nemzetközi keret felhasználásához kapcsolódóan előirányzat átcsoportosításra volt szükség, így az önkormányzat dologi kiadás előirányzata csökken 1,5 mFt-al, illetve nő az önkormányzat működési célú előirányzata államháztartáson kívülre 565 eFt-al, a külső személyi juttatások pedig 916 eFt-al. Az önkormányzatnak 2012. évi normatív leszámolása miatt 4,43 mFt-ot kellett visszafizetnie, amely a dologi kiadások között került megtervezésre, ezért a dologi kiadások előirányzata ezen összeggel csökken, az egyéb működési kiadások előirányzatai pedig ennyivel nőnek. A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban a szociális hozzájárulási adó megtakarításból adódó befizetési kötelezettség elszámolása miatt csökken a dologi kiadások előirányzata és nő az egyéb működési célú kiadások előirányzata 3 mFt-al.

Az Önkormányzat által kerül megvalósításra az északi városrészen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna mellett védmű építése. A képviselő-testület már döntött az 5 mFt összegű forrás biztosításáról. A beérkezett ajánlatok alapján a megvalósítás 11 mFt-ba kerül. A fedezetet az önkormányzat az 5 mFt értékű portfólió értékesítéséből, és 6 mFt iparűzési adótöbbletből biztosítja.

A polgármester elmondta, hogy a sportcsarnok áramvételi kapacitását növelni kell, amelyhez 800 eFt összegben kell forrást biztosítani, így az önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzata ennyivel nő. A Batthyány Örökségközpont kialakítási munkálataihoz folyamatosan pályázatokat kíván benyújtani az önkormányzat, a kiírásoknak megfelelően. Jelenleg két pályázati lehetőséggel kíván élni, amelynek tervezéséhez forrást kell biztosítani 0,55 mFt összegben, így az önkormányzat felhalmozási kiadás előirányzata ezzel az összeggel növekszik. A sportcsarnok szélesebb körű hasznosítása céljából (hangverseny, szalagavatók, bálok, sportrendezvények stb.) beszerzésre kerülnek rendezvényszékek, a padozat védelme érdekében pedig szőnyegborítás. E feladatok megvalósításához szükséges fedezetet (4,3 mFt-ot) az iparűzési adótöbblet terhére lehet biztosítani az előirányzat növelése mellett.

A módosult költségvetés bevétel és kiadás főösszege 4,26 mrdFt, a gazdálkodási tartalék 1,4 mFt, a céltartalék összege pedig 390 eFt.

Beszámoló a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Tanácsában végzett 2014. évi tevékenységről

A körmendi kistérség 25 önkormányzata 2005. május 10-én hozta létre a Társulást, amely jogszabályi változások okán 2013. évben jelentős változáson ment át. 2013. január 1-től a Társulás a területfejlesztési feladatok mellett közszolgáltatási feladatokat lát el: szociális gyermekjóléti ellátás, egészségügyi ellátás, család-, gyermek- és ifjúságvédelem.

A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a Tanács. A Társulási Tanács 2014. évben 4 alkalommal ülésezett A területfejlesztési feladatok körében 2014. évben került meghosszabbításra a Körmend- Egyházashollós kerékpárút engedélye melynek megvalósítása a 2014-2020 tervezési időszak területi operatív programjába is szerepel.

Az egészségügy feladatok tekintetében a védőnői szolgálat Körmend és Katafa közigazgatási területeket érinti, az iskola-egészségügyi feladat pedig a Rázsó Imre Szakközépiskolát. Mindkettő feladat a Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményegységeként működik. Az orvosi ügyeleti feladatokat háromoldalú megállapodás keretében az Országos Mentőszolgálat látja el. A Társulás egy intézményt tart fenn: a Szociális Szolgáltató és Információs Központot. Ebben az évben több Önkormányzat is jelezte azt, hogy részesülni kíván az intézmény által nyújtott szolgáltatásokból, mindez a fenntarthatóság és a gazdaságosság miatt is fontos. Az intézmény rendkívül komplex, sok feladatot és minden települést érintő feladatellátást végez, költségvetése a társulás költségvetésébe épül be. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Képviselő-testület Bebes István polgármesternek a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulásban végzett 2014. évi tevékenységekről szóló szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadta.

Hulladékgazdálkodási tájékoztató

A vonatkozó törvény alapján évente egy alkalommal a Testület beszámolót hallgat meg a helyi hulladékgazdálkodási tevékenységről. Körmenden a települési szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását a Müllex Közszolgáltató Kft. végzi, míg a folyékony hulladék elszállítását a Vasi Ja-SA Kft. Szilárd hulladék esetében 2014. évben, az első 10 hónapban a hulladékgyűjtő tehergépkocsival 2171 tonna települési vegyes hulladék, 1007 tonna bio hulladék került elszállításra a lakósságtól. A lomtalanítás során 107 tonna lomhulladék, 4,1 tonna gumiabroncs hulladék és 5,5 tonna kiselejtezett elektromos berendezés került begyűjtésre. A lakosságtól a Müllex telephelyére beszállítva 460 tonna hulladék került átvételre. A településen elhelyezett szelektív gyűjtőszigetekről üveg hulladékból 20, 5 tonna, műanyag csomagolási hulladékból 3,1 tonna, papír hulladékból 14,2 tonna került begyűjtésre. A házhoz menő sárgazsákos gyűjtésből 22,1 tonna került begyűjtésre. A tömbházaknál a szállítás hetente két alkalommal, családi házas övezetben heti egyszeri vegyes hulladék és heti egyszeri bio hulladékszállítás történik. December, január, február, március hónapokban a bio hulladék szállítását kéthetente végzi a közszolgáltató. Szelektív sárga zsákos gyűjtés és sütőolaj gyűjtés négyhetente, a kihelyezett szelektív gyűjtő konténerek ürítése feltöltődés szerint, ill. heti gyakorisággal történik. A lakossági kintlévőség összege 2014. szeptember 30 – án összesen 18.755 eFt. A folyékony hulladék vonatkozásában a közszolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint kb.700-800 m3 szennyvíz került a lakosságtól átvételre és elszállításra. A hulladékról szóló törvényi előírások az elmúlt 2 évben teljesen új követelményeket állítottak a szolgáltatók elé. Körmend vonatkozásában a közszolgáltatóknak köszönhetően nem okozott zavart az új törvényi előírásokra történő átállás. Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Pályázat benyújtása a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti Kollégiuma által kiírt pályázati felhívásra

A Nemzeti Kulturális Alap Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatását célzó programra hirdetett meg pályázatokat. A polgármester elmondta, hogy a pályázatok keretében lehetőség nyílik a 4 helyrajzi számon található, a kastély részét képező növényház szerkezeti megerősítésére, illetve a dr. Batthyány- Strattmann László Múzeum irodahelységeinek kialakítására a kastély főépületének földszinti helységeiben. Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. április 1.– 2016. december 31. A pályázati költségvetés a növényház szerkezeti megerősítésére: támogatás bruttó 7.000.000,- Ft; önerő bruttó 778.000,- Ft; Összesen bruttó 7.778.000,- Ft. A pályázati költségvetés a dr. Batthyány- Strattmann László Múzeum irodahelységeinek kialakítására: támogatás bruttó 13.000.000,- Ft; önerő bruttó 13.000.000,- Ft; összesen bruttó 26.000.000,- Ft. Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: építőipari kivitelezési költségek, restaurálási költségek, műszaki ellenőr díjazása, tervezői művezetés, a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén). A Képviselő-testület, mint vagyonkezelő egyöntetűen támogatta a pályázatok benyújtását, és azok megvalósításához 778.000,-Ft illetve 13.000.000,- Ft önerőt biztosít költségvetésében, hogy a megkezdett kastélyfelújítás részeként ezen épületek felújítása is megvalósulhasson. Az önerő esetében vagyonkezelőként az MNV ZRt. előtt eljárnak annak érdekében, hogy idegen vagyonon végzett és máshonnét meg nem térülő ráfordításként ezen összeget elismerje és átvállalja az Önkormányzattól a tulajdonos magyar állam.

 

Hírek röviden

Módosult a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló rendelet

Bebes István elmondta, hogy az elmúlt időszakban az akkori néven Társadalmi Ügyek Bizottsága jelezte az Önkormányzat felé, hogy a Boldog Batthyany-Strattmann László ösztöndíj alapításáról szóló rendelet végrehajtása során nehézséget okoz az, ha kevesebb igénylő nyújt be szociális alapon, mint csak és kizárólag tanulmányi alapon pályázatot. Ebben az esetben ugyanis a rendeleti szabályozás miatt csak egy ösztöndíj osztható ki kizárólag tanulmányi alapon, még akkor is, ha több, kizárólag tanulmányi alapon történő ösztöndíj kiosztására a fenti helyzet miatt lehetőség lenne. Ezért a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága a rendelet módosítását javasolta akként, hogy ilyen helyzetben is dönthessen a Bizottság a kizárólag tanulmányi eredmények alapján pályázók javára, hiszen ennek lehetősége ekkor adott lesz. A Képviselő-testület a rendeletmódosításnak akadályát nem látta, így a javaslatot jóváhagyta.

Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Körmenden 2014. október 12-én eredményes nemzetiségi önkormányzati választás folyt le. Ennek megfelelően megalakult a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A két önkormányzat együttműködését szabályozó megállapodás tervezetét a képviselők elé terjesztették. A megállapodás részletesen tartalmazza a város önkormányzata által nyújtott támogatás formáit, és az ügyintézés technikai módját és felelőseit. Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Körmendi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást, azt egyhangúlag elfogadta, egyúttal felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.

Döntéshozatal a polgármester helyettesítéséről

Az ülésen a Képviselő-testület döntött arról, hogy továbbra is Dr. Szabó Barnát kéri fel a Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesületben a polgármester képviseletére. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulatba pedig az Önkormányzat ismét Czvitkovics Gyulát, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság elnökét delegálja a polgármester helyettesítésére.

Módosul a közterületek használata és rendje

Elvégezték Körmend Város Önkormányzatának a közterületek használatáról és rendjéről szóló 21/2003. (VI.1.) önkormányzati rendeletének éves felülvizsgálatát. A rendelet esetében minimális 5%-os emelést érvényesítenek a díjakban. A testület 11 igennel és 1 nem szavazattal hagyta jóvá a rendelet módosítást. A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.

Módosul a lakbérek megállapításáról szóló rendelet

Megtörtént Körmend Város Önkormányzatának a lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) számú rendeletének éves felülvizsgálata. A lakbérek esetében átlagosan 5 %-os emeléssel számoltak. A polgármester elmondta, az emelés oka, hogy ugyan a lakbérek nagyon alacsony összegben vannak megállapítva Körmenden, sajnos sok bérlő nem becsüli ezt meg, igen sok esetben okoznak kárt az önkormányzati bérlakásban, aminek helyreállítása mindig a Városgondnokságra hárul. Jelenleg is van olyan lakás, amit minden különösebb jelzés nélkül hátrahagyott a bérlő nem kis kárt okozva abban. Sajnos az ilyenkor szokásos jogi eljárásnak (feljelentés, kártérítés) kevés az eredménye, miközben az eljárási költségek (bíróság, végrehajtás) tetemesek. A rendelet-tervezetnél ezért elsődleges szempont az volt, hogy a lakbérek legalább kis részben nyújtsanak fedezetet a lakások karbantartási, felújítási feladataira. A testület 11 igennel és 1 nem szavazattal hagyta jóvá a rendelet módosítást.

Módosul a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

Szintén megtörtént Körmend Város Önkormányzatának a temetőkről és a temetkezésről szóló 26/2000. (XII.21.) önkormányzati rendeletének éves felülvizsgálata is. A rendeletben meghatározott díjtételek 2011. április 01-től érvényesek. Az azóta eltelt 3 évben nem volt díjemelés, a szolgáltató Kovátsik Temetkezési Bt. most kérelmezte a díjak emelését 10%-os mértékben. Az Önkormányzat – a lakossági terhekre is tekintettel – 5% emelést javasolt érvényesíteni a díjakban. A testület 11 igennel és 1 nem szavazattal hagyta jóvá a rendelet módosítást.

Meghatározták a piaci helypénzdíjakat a 2015. évre

A helyi piac működésének rendjét, beleértve az elárusítóhelyekért történő fizetés rendjét és módját is Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete szabályozza rendeleti úton. A rendelet-módosítás kizárólag az elárusítóhelyekért fizetendő díjak mértékét szabályozza a 2015. évre vonatkozóan. A testület 11 igennel és 1 nem szavazattal hagyta jóvá a rendelet módosítást. A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.

Eladó ingatlan

Az elmúlt negyedévben több érdeklődés is történt a körmendi 81/4/A/1 hrsz-ú ingatlan sorsát illetően. Az ingatlan az Önkormányzati Hivatal mellett található, jelenleg nincs bérlője. Az ingatlan bérletére – nagy kiterjedése miatt (266 m2) – egyáltalán nincs érdeklődés. Vételére viszont több ajánlat is érkezett az Önkormányzathoz Körmendről és Körmendről kívülről is. A piaci szereplők csak vételben gondolkodnak, mivel a jelenlegi gazdasági viszonyok ennek kedveznek. Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nyílt pályázati úton értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező 81/4/A/1 hrsz-ú, 266 m2 kiterjedésű, bérlő nélküli társasházi ingatlant. Az ingatlan kikiáltási árát a Képviselő-testület az előzetes értékbecslés alapján 37.300.000 Ft összegben állapította meg. A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt a pályázati eljárás lefolytatására.

Ingyenes Wi-Fi szolgáltatás lesz a Fő téren

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Szabadság térre, és a Kastély belső udvarára kiépítteti a WIFI rendszert, melynek kiépítésére nettó 3.000.000 Ft keretösszeget biztosít a 2015. évi költségvetés terhére. A WIFI rendszerre nagy az igény, hiszen Körmenden a nagyrendezvények helyszíne minden esetben a Szabadság tér és a kastély belső udvara. A WIFI telepítése elősegítené többek közt azt, hogy a Szabadság tér még inkább közösségi tér is legyen – ebben ez esetben főleg a fiatalok számára -, de a város nevezetességeit megtekintő turisták számára is.

A módosított rendeleteket a Városháza honlapjának jogtárában olvashatják