A Képviselő-testületi ülés végén Bebes István polgármester összefoglalót adott a leköszönő Képviselő-testület négy éves munkájáról, hiszen – ahogyan fogalmazott – a választások napjáig a jelenlegi Képviselő-testület ezen az ülésen volt együtt utoljára.

Először kiemelte a négy év eredményei közül azokat, melyek az intézményrendszerhez kapcsolódnak. Megújult uniós támogatásból a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda épülete, hazai forrásból a Mátyás Király Utcai Óvoda és Bölcsőde épülete. A TÁMOP és TIOP pályázatok révén a köznevelési intézményekben dolgozó szakemberek képzése is megvalósult. Az informatikai feltételek javultak az intézményekben, a Múzeum nyertes pályázatai révén az állandó helytörténeti kiállítás tud megújulni a Kastélyban, illetve a kiállítási anyag is gyarapodni fog. A Somogyi Béla Általános Iskola tornaterme TAO forrásból és állami támogatásból kerül bővítésre és felújításra az idei évben. Ez nem csak a jelentkező igények miatt fontos, hanem biztonságtechnikai szempontból is jelentőséggel bír. A Dienes Lajos utcai tagóvoda felújítására pedig idén ismételten pályázatott nyújtott be a város. A város sokat tett azért is, hogy a Szociális Szolgáltató és Információs Központ egyre szélesebb körben tudja szolgáltatásait biztosítani Körmend és kistérsége települései számára, mindennek az intézmény napi működése szempontjából nagy jelentősége van.

Kevés, hasonló méretű település volt képes a megyében arra, hogy működési hitel nélkül tudták az elmúlt években az intézményeiket fenntartani, a városüzemelési feladatokat biztosítani. A Polgármester nagy eredményként értékelte, hogy Körmend városának sikerült a meglévő intézményrendszerét megőrizni, és az intézmények felújítása terén is látványos eredményeket elérni.

A városképet meghatározó fejlesztésekről szólva elmondta, e testület ciklusának elején sikerült a Fő teret megújító pályázatot, és ehhez kapcsolódón az Önkormányzati Hivatal épületét is korszerűsítő pályázatot lezárni. További fontos lépés volt a körmendi kastélypark megújításának folyamata. Immáron a második nyertes pályázatot hajtja végre a Várkertben az Önkormányzat, és így lépésről-lépésre haladva igyekszik a város a növényzet, faállomány megmentésén túl az egykori kastélypark miliőjét is helyreállítani –természetesen a XXI. század arculatához igazítva azt.

A Batthyány Örökségközpont kialakításához 800 millió Ft összegű kormányzati támogatás érkezett városunkba, amelyre a város egyébként már több éven át pályázott. A Kormány most ismerte el azt a munkát, amit a településünk a várkastély és a Várkert felújítása, értékeinek megmentése terén tett, így ennek köszönhető a forrásátadás. A kivitelezésre irányuló közbeszerzés most fejeződött be, ősszel a munkálatok elkezdődnek a kastélyban. Ehhez kapcsolódóan a város megkapta a kastély és Várkert vagyonkezelői jogát, így hivatalosan is a település a felelőse a kastély jövőbeni sorsának, mint ahogy felelősséget érzett erre akkor is, amikor vagyonkezelői titulus nélkül hajtott végre fejlesztéseket az ingatlanegyüttesben.

A város infrastruktúrájának fejlesztése érdekében 2011-ben pályázatot nyújtott be a város a körmendi térségi vízmű vízminőség javítása tárgyában, amely támogatást is nyert közel 500 millió Ft összegben. Nagyprojektről van szó, a munkálatok 2013-2014. évre estek, és most érnek a végére.

Ugyancsak 2011-ben nyújtott be a város pályázatot Alsóberkifalu, Felsőberkifalu és Horvátnádalja településrészek csatornázására. A fejlesztés 450 millió Ft összegű támogatást nyert, és hasonlóan az előzőekben említett beruházáshoz, itt is befejeződnek a munkálatok.

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjaként a városvezetés 2011-ben hagyta jóvá azt, hogy Körmenden hulladékudvar létesüljön, e projekt megvalósítása folyamatban van. Az engedélyeztetési eljárás most fejeződik be, a kivitelezés révén olyan hulladékudvar készül el, mely a város és a lakosság számára is rendelkezésre áll. Így csaknem teljesen megfelel azoknak a jogszabályi és környezetvédelmi elvárásoknak az Önkormányzat, amelyeknek hulladékgazdálkodás terén meg kell jelenleg felelnie.

A Régióhő Kft. KEOP program keretében történő beruházásához 2011-ben járult hozzá az Önkormányzat, ez a projekt is e hónapban fejeződött be, jelenleg a műszaki átadás-átvétel tart. A beruházás révén a távhőrendszer újult meg a városban és még két településen, az újonnan lefektetett csövek révén az energiaveszteséget sikerül megakadályozni, és a távhőközpontok felújításával összességében hatékonyabb rendszeren, és olcsóbban lehet a jövőben a távhőt biztosítani a lakosság részére.

Az elmúlt négy évben sikerült megvalósítani a GYSEV Zrt-vel közösen azt a nagyszabású beruházást, amely nemcsak a vasútállomás felújítását és XXI. század követelményei mentén való átalakítását eredményezte, hanem megvalósította egyben a P + R modellt is. A fejlesztések azt célozták meg, hogy az autósok leparkolva vonattal haladjanak tovább. A projekt a vonat és buszközlekedés összehangolására is kitért, illetve a városon belüli buszközlekedésre is kihatott. A fejlesztés mintaprojekt lett, több település is érdeklődött már nálunk a pályázati együttműködésről. Azt pedig külön öröm látni, hogy az emberek a Gysev vonalán valóban használják a fejlesztéseket, egyre többen választják a vasúttal való közlekedést, amit a GYSEV jegyeladási mutatói is igazolnak.

Bebes István ezután kitért a közigazgatási, egészségügyi, köznevelési ágazatot érintő kormányzati átalakításokra. Először a középiskolák, szakiskolák kerültek megyei önkormányzati fenntartásba, majd az általános iskolák kerültek a KLIK szakmai irányítása alá. Az Önkormányzat a közoktatási intézmények működtetési költségeit magára vállalta, és ma már tudjuk, hogy ez jó döntés volt, a költségvetést kímélőbb megoldásnak bizonyult, mintha nem ezt tette volna a városvezetés.

A Batthyány-Strattmann Kórház, annak minden vagyona az állam tulajdonába került, működtetője pedig a megyei kórház lett, melyben jelentős fejlesztések valósulnak meg 2015-ben.

Megalakult a Körmendi Járási Hivatal, mely 46 település meghatározott államigazgatási ügyeit intézi, így elkezdődött az az átalakítás, ami ma is tart. A cél az, hogy az államigazgatási feladatok Kormány alá rendelten működjenek, míg az Önkormányzatok kifejezetten önkormányzati igazgatással, városfejlesztéssel és fenntartással foglalkozzanak. Létrejött a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal, mely immáron nemcsak Körmend, hanem az 1700 lakosú Csákánydoroszló önkormányzati igazgatási feladatait is ellátja.

Átalakítás történt a közszolgáltatások terén is. A víziközmű vagyon teljes egészében önkormányzati tulajdonba került vissza, az ellátásért felelősök az Önkormányzatok, melyek többsége a feladatot az önkormányzati tulajdonú Vasivíz Zrt-n keresztül látják el. A hulladékszállítást, mint közszolgáltatást is jelentős mértékben érintették jogszabályi változások. Módosult a tűzoltási, katasztrófavédelmi rendszer és szervezet, az ezzel kapcsolatos hatáskörök is változtak.

Testvérvárosi kapcsolatok terén a Polgármester örömének adott hangot, hiszen a meglévő testvérvárosainkkal való kapcsolattartást példaértékűnek nevezte, továbbá Muraszombattal is sikerült az együttműködést kölcsönösségi szinten kialakítani.

Természetesen nehézségek is voltak az elmúlt 4 évben, ezeket Bebes István a következőkben foglalta össze. Az Önkormányzatok konszolidációja előtt nagyon nehezen lehetett a városi költségvetést, az abban kitűzött célokat tartani, s nem minden pályázatunk nyert támogatást. Így pl. az Európai Területi Együttműködés létrehozására irányuló szándékot első körben nem sikerült megvalósítani, holott minden település meghozta az ehhez szükséges döntéseket. A kistérségi együttműködés terén is voltak nehézségek, jellemzően csak mindig ugyanazon települések vesznek részt a kistérségi üléseken és munkában, így sokszor a határozatképességet is nehéz biztosítani.

A Polgármester elmondta, úgy érzi az elmúlt négy év volt a legnehezebb az önkormányzatok életében, de hangsúlyozta azt is, hogy úgy tűnik a következő ciklus letisztultabb lesz. A meghatározó szerep minden szempontból a pályázatoké lesz, mindent ennek kell majd alárendelni és ehhez kell az intézményszerkezetet is igazítani.

Bebes István megköszönte a Testületnek azt, hogy pártpolitikai érdekeken felül emelkedve, csak és kizárólag Körmend érdekeit szem előtt tartva jártak el munkájuk során. A városlakók joggal várják el a választott képviselőiktől azt, hogy üléseiken ne országos politikai kérdésekkel foglalkozzanak, hanem a helyben fontos ügyekre találjanak közösen megoldást. Ez Körmenden megvalósult.

Zárásként a Polgármestertől minden képviselő emléklapot vehetett át, és egy kis jelképes ajándékot ezzel is megköszönve a városért és a polgárokért végzett munkájukat.